تبلیغات
همه چی در مورد بازی های اویل

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
تاریخ: شنبه 4 شهریور 1391, 07:42 ب.ظ | نویسنده: Resident Evil | نظرات:


در ابتدا باید زامبیهای مهاجم را نابود كرده یا اگر مهارت زیادی دارید فرار كنید. سپس مسیرتان را ادامه داده تا به یك درب برسید.
وارد شده و با مرد چاق صحبت كنید. پس از صحبت از درب دیگر خارج شوید( اگر اسلحه مرد را میخواهید، صبر كنید تا زامبیها وارد شده و آنها را نابود
كرده و روی مرد چاق كلیك كنید). تا انتهای راهرو بروید تا زامبیها درب را باز كنند. زامیها را كشته و داخل درب شده و از درب دیگر خارج شوید.
مسیرتان را ادامه داده تا به اتوبوس برسید. وارد اتوبوس شده، دو زامبی را نابود كرده و از درب دیگر خارج شوید. بجلو رفته و وارد درب آهنی شوید،
سپس از راه زیرگذر، خودتان را بجلوی ساختمان R.P.D برسانید. وارد ساختمان شده، از پله ها پایین رفته و وارد دومین درب شوید. بعد از دیدن
صحنه، مرد سیاه پوست به شما كارت را خواهد داد. از درب خارج شوید و كارت را روی كامپیوتر استفاده كنید، دربهای هال باز میشوند، وارد درب
بزرگ شوید. این اتاق و میز در قسمت بالا سمت راست اتاق را بخاطر بسپارید. از درب دیگر اتاق خارج شوید. كمی جلوتر رفته، بعد از دیدن صحنه،
زامیها را نابود كرده از درب خارج شوید. به راهتان ادامه داده تا به اولین درب در همین راهرو برسید، درب چوبی قهوه ای و بزرگ. وارد شده به
قسمت دوم اتاق جلوی شومینه از فندك استفاده كنید. الماس را برداشته، خارج شده و به راهتان تا انتهای راهرو بروید تا به درب رسیده وارد شوید.
زامیهای انتهای راهرو را نابود كرده خودتان را به انتهای راهرو برسانید و زامبیهای دیگر را نابود كنید. جلوتر، اتاق زیر پله ها دو بخش دارد، 1- ذخیره
بازی و 2- تاریكخانه جهت ظهور عكس. اگر فیلمی داشته باشید میتوانید آنرا در این قسمت ظاهر كنید. از پله ها بالا رفته و راهرو را تا انتها و رسیدن
به سه مجسمه ادامه دهید. در اینجا باید الماس را از دست مجسمه بگیرید. مجسمه سمت راست را بسمت چپ و مجسمه سمت چپ را براست
در محل خود منتقل كنید. الماس را گرفته و از درب دیگر خارج شده تا زامبیها را نابود كنید. وارد دفتر S.T.A.R.S شوید. بجلو رفته و در بین دو میز قرار
بگیرید. دفترچه Chris برادر Claire را برداشته و سپس سكه را بردارید. در این هنگام Claire وارد شده، شما به او دفترچه و بیسیم را میدهید. درون
كمد فلزی، اسلحه را بردارید. سپس به هال برگشته سكه را روی مجسمه وسط هال استفاده كنید، كلید را برداشته و به جایی بروید كه زامبیهایی
را روی سقف نابود كردید. وارد اتاق شده، بسمت چپ و دوباره در سمت چپ از درون كمد اسپری را برداشته و كمی به عقب بیایید. چهار پایه را به
جلو هل داده و به بالای آن بروید. دستگیره را برداشته و برگردید از درب خارج شوید. مسیرتان را تا جایی كه به اتاق S.T.A.R.S برسید، ادامه داده
اما داخل اتاق نشوید، بلكه راهرو را تا انتها رفته، درب را بوسیله كلید باز كرده داخل شوید. زامبیها را كشته و بسمت راست بروید تا به درب برسید.
كنار درب یك كمد وجود دارد آنرا بخاطر بسپارید. وارد درب شده زامبیها را نابود كرده و از پله ها بالا بروید. پله ها را ادامه داده تا از پله ها به زمین
بخورید. در سمت چپ تصویر تابلویی میبینید كه چگونگی قرار گرفتن قفسها را نشان میدهد. جلو رفته و بكمك دستگاه قفس را كنار بزنید. بیرون آمده
و قفسها را بترتیب زیر قرار دهید.
( هر چهار قفس را یكبار براست بدهید). مهره اول را كه داخل تابلو است بردارید، سه تای دیگر باقی میمانند. وارد درب زیر پله ها شوید. زامبیها را
نابود كرده و بسمت راست بروید. پله های اضطراری را پایین آورده، بجلو بروید و وارد درب شوید. كلید را بردارید. این كلید مربوط به اولین میزی است
كه شما میبایست مكان آنرا بخاطر بیاورید. از درب دیگر خارج شده و زامبیها را نابود كرده وارد درب سمت راست شوید. جلو رفته درب را باز كرده اما
داخل نشوید. بسمت چپ وارد درب انتهای راهرو شوید. بسمت راست آمده از پله ها پایین بروید و زامبیها را نابود كنید. وارد درب شده بقسمت دوم
اتاق بروید. شیر فلكه را برداشته( وارد درب نشوید زیرا زامیها بشما حمله میكنند) برگردید و از پله ها بالا رفته، شیر فلكه را روی تانكر آب كنار
هلیكوپتر در حال سوختن استفاده كنید تا آتش خاموش شود. وارد درب شده و به اتاقی بروید كه هلیكوپتر در حال سوختن بود. جلو رفته الماسها را
كار گذاشته و مهره دوم را بگیرید. كلید را از روی جعبه ها برداشته و برگردید نزدیك دربی كه آنرا باز كردید اما وارد آن نشوید.
از پله ها پایین رفته وارد درب شوید. از اولین درب باز داخل شده و زامبیها را نابود كرده و وارد قسمت دوم دفتر شوید. با كد 2236 گاوصندوق را باز
كرده، مهمات و نقشه را بردارید. از درب بزرگ و آبی رنگ خارج شده و زامبیها را نابود كرده جلو رفته و در انتهای راهرو وارد درب شوید. زامبیها را نابود
كرده و وارد درب آهنی شوید. مهره سوم را بردارید و در برگشت مواظب باشید. زامبیها را نابود كرده ( سیم مربوط به جایی استكه زامبیهای روی
سقف را نابود كردید. میتوانید آنرا روی كركره پنجره ها استفاده كنید)به اتاق بغلی رفته كلید را بردارید. این كلید مربوط به دومین میز است. سپس
برگشته و وارد هال شوید. وارد درب بزرگ شده و راهتان را تا راهرویی كه در آن تاریكخانه وجود دارد ادامه دهید. در انتهای راهرو وارد درب آهنی
سمت راستتان شوید. سریعاً زامبیها را نابود كنید. از درب دیگر خارج شوید، اینجا محلی است كه فرد سیاه پوست كارت را به شما داد اما او
متاسفانه به G - Virus مبتلا شده است. باید او را نابود كنید و كلید روی میز را بردارید. از درب دیگر وارد هال شده از پله ( از پله های اضطراری نه)
بالا رفته تا به درب اصلی ساختمان R.P.D برسید. بسمت چپ رفته و درب را باز كنید. باز هم به جلو بروید تا به راهرویی كوچك برسید. بوسیله كلید
درب را باز كرده و داخل شوید. راهرو را تا رسیدن به پله ها ادامه دهید. از پله ها پایین بروید. راهرو را ادامه دهید تا به یك سه راهی برسید. بسمت
چپ رفته مواظب باشید، در دو طرف سگهای خون آشام وجود دارد. راهرو را تا رسیدن به پاركینگ ادامه دهید و وارد شوید. بعد از دیدن صحنه شما
با كمك Ada كامیون را هل دهید. وارد درب شده راهرو را تا رسیدن به یك درب میله ای كه دستگاهی با چراغ قرمز در كنارش است ادامه دهید. وارد
شده و با Ben صحبت كنید. میله را از درون قفسه بردارید. نقشه بشما میگوید كجا بروید. میله را روی درب فاضلاب استفاده كنید. داخل شده از
چنگ عنكبوتهای مسموم كننده فرار كنید( اگر شما را مسموم كردند از گل آبی رنگ استفاده كنید. در غیر اینصورت بعد از مدت كوتاهی كلمه Died
روی صفحه تلویزیون ظاهر میشود) از پله های دیگر بالا بروید. اولین درب اتاق ذخیره بازی و صندوق است. دومین درب جایی استكه شما باید چهار
مهره را درون آن جای دهید. وارد همین درب شده و بیرون بیایید. Ada را كمك كنید تا وارد كانال هوا شود.
Ada Wong: جلو رفته و درب را باز كنید. از پل رد شده و بسمت چپ بیایید( سمت راست میتوانید از آسانسور پایین رفته و مهمات را بگیرید) وارد
درب شده و نقشه را بردارید. پایین اتاق رفته و صندوقها را بترتیب از راست بچپ 1- 2- 3 جابجا كنید. 1 را كمی بجلو هل دهید. 2 را كمی براست
هل دهید و 3 را كمی بجلو هل دهید، سپس دستگاه را فعال كرده و از پل رد شوید. كلید را گرفته بطرف Leon برگردید. Leon كاراكتر شما میباشد.
حالا به سه راهی برگشته و وارد درب بزرگ قهوه ای رنگ شوید. بجلو آمده و روی دستگاه كه در قسمت بالا سمت راست اتاق است كلیك كنید.
بالا، پایین، بالا، بالا، پایین. نیمی از قفل درب باز میشود سپس خارج شده و وارد دربی كه سمت راست سه راهی میباشد شوید. كارت را از كمد
برداشته زامبیها را كشته و از درب خارج شوید. كارت كلید را روی درب استفاده كرده و وارد شوید. مهمات و كیف را برداشته برگردید و از پله ها بالا
بروید. اگر اسلحه دیگری میخواهید وارد درب بالای پله ها شده از زیرزمین خارج شوید و به جاییكه مهره سوم را گرفتید بروید. اما وارد درب نشوید. به
انتهای راهرو رفته و وارد درب سبز رنگ شوید. دقیقاً روبروی شما تابلویی است كه روی آن چرخ دنده ای وجود دارد. به انتهای اتاق رفته و مشعل
اصلی را بكمك فندك روشن كنید. سپس مشعل وسطی و بعد از آن آخری و در پایان اولی را روشن كنید. چرخ دنده را گرفته، دستگیره را هم از
صندوق بردارید و به جایی بروید كه مهره دوم را گرفتید. از پله ها بالا رفته وارد درب شوید. سمت چپ رفته و وارد درب شوید. دستگیره را استفاده
كرده از پله ها بالا بروید. چرخ دنده را استفاده كرده مهره چهارم را بگیرید و از كانال پایین بروید. بطرف B en رفته و سپس به مصاف با
Monester بروید. بعد از كشتن او به محلی كه باید چهار مهره را كار بگذارید رفته و مهره ها را در محل خود گذاشته وارد درب شوید. پایان مرحله اول
Ada را میبینید. به فاضلاب رفته و وارد درب شوید. جلوتر از فاضلاب خارج شده و وارد درب شوید. كمد را كنار بزنید، داخل اتاق با فندك، فانوسها را
روشن و اتاق را جستجو كنید مهمات را یافته و از صندوق، شیر فلكه را بردارید. بعد از دیدن صحنه Ada Wong وارد آ‎سانسور شوید.
نقشه را برداشته وارد درب شده و به فاضلاب بروید. در این قسمت باید خیلی سریع عمل كنید و توقف نداشته باشید. وارد كانال هوا شده از طریق
پله ها سریعاً از پله های طرف دیگر پایین بروید. كمی جلوتر بعد از دیدن صحنه از پل رد شده و از پله ها پایین بیایید. شما باید مسیر را دور زده، جلو
آمده و وارد درب شوید. وارد فاضلاب شوید. روبروی پله های كانال هوا راهرویی است، وارد آن شده روی مرد كلیك كنید. سكه نقره ای را برداشته
پایین بیایید. جلوتر وارد درب شده و باز هم جلوتر از فاضلاب خارج شوید. وارد درب شوید و شیر فلكه را روی دستگاه كار بگذارید، از پل رد شده و
دوباره شیر فلكه را روی دستگاه استفاده كنید سپس وارد درب شوید. جلوتر بعد از دیدن صحنه برای نابودی تمساح دو راه دارید. 1- كشتن تمساح
2- فرار تمساح( راحت تر میباشد).
برگردید و كپسول هوا را به زمین بیندازید. تمساح كپسول را میبلعد. بطرف كپسول تیراندازی كرده تا منفجر و تمساح نابود شود.
به انتهای راهرو كنار درب برگردید، تمساح دیوار را سوراخ كرده و فرار میكند.
درب را باز كرده بطرف Ada رفته و از پل رد شوید. به قسمت سمت چپ رفته و وارد اتاق كوچك شوید. سكه طلایی را برداشته و برگردید. شیر فلكه
را روی دستگاهی با چراغ قرمز استفاده كرده و وارد كانال شده از طرف دیگر خارج شوید. مسیرتان را تا رسیدن به دربی كه پشت آب قرار دارد ادامه
دهید. دو سكه را روی دستگاه استفاده كرده وارد درب شوید. جلو رفته و وارد درب دیگر شوید. جلو آمده، بقسمت راست قطار بروید. دستگاه را
فعال كرده وارد فطار شوید. بعد از دیدن صحنه به Monster 2 تیراندازی كنید تا وقتی كه Ada انگشت او را بزند. از قطار خارج شده بطرف دوربین
بیایید. با فندك چیزی شبیه توپ را روشن كنید. كلید را برداشته وارد درب شوید و بسمت راست بروید. ( سمت چپ به یك زامبی مرده میرسید، روی
آن كلیك كنید تا تركیبی Shotgun بشما داده شود.) وارد درب شده بسمت چپ بروید( سمت راست مقداری گل موجود است) از پله ها بالا رفته
وارد درب شوید. نقشه را برداشته داخل قطار بروید. كلید را برداشته و روی دستگاه بیرون قطار استفاده كنید. بعد از دیدن صحنه باید بجنگ Monster
2 رفته سپس به قطار برگردید. پایان مرحله دوم.
از اتاق خارج شده، وارد راهروی روبرویتان شوید. وارد درب شوید. در این قسمت سه درب وجود دارد، درب آبی، درب قرمز و درب سفید. وارد درب
آبی شده بجلو بروید. بسمت چپ رفته وارد درب یخ زده شده و فیوز را از روی چهارپایه بردارید. آنرا روی كامپیوتر استفاده كنید تا فیوز اصلی بشما
داده شود. به هال برگشته و فیوز را روی دستگاه وسط هال استفاده كنید ( هال همان قسمتی است كه سه درب آبی و قرمز و سفید دارد). وارد
درب قرمز شده جلوتر وارد درب سمت چپ شوید ( سمت راست وارد درب دوم شده و با استفاده از فندك، جلبك را آتش زده و وارد اتاق دوم شوید و
مهمات را بردارید) گیاهان را نابود كرده و وارد درب دیگر شوید. از پله ها پایین رفته و وارد درب شوید. زامبیها را نابود كرده به انتهای راهرو بروید و وارد
درب شوید. از كلید روی كمد استفاده كرده، تركیبی Magnam را بردارید و وارد درب دیگر شوید. از درب بعدی عبور كرده زامبیها را نابود كنید و كارت
قرمز را بردارید. به درب آبی برگشته و وارد شوید. از كارت روی درب استفاده كرده و وارد شده، چراغ را روشن كنید. زامبیها را نابود كرده، كارت را از
روی چهارپایه برداشته از اتاق خارج شوید. بعد از دیدن صحنه وارد درب قرمز شوید. پس از دیدن صحنه جلو رفته وارد درب شده و از پله ها پایین
بروید. وارد درب شده و زامبیها را نابود كرده از كارت روی كامپیوتر استفاده كنید. وارد درب شده، از درب دیگر هم داخل شوید و آسانسور را فعال
كنید. حالا باید به مصاف سومین و آخرین رییس مرحله بروید. Monster 3 را نابود كرده و وارد آسانسور شوید. كمی بجلو بروید و بخش پایانی را به
تماشا بنشینید.


Leon S.Kennedy حالت Leon B oo/Secenario 2nd: زامبیها را نابود كرده و وارد درب میله ای شوید. در این قسمت نیز بسمت راست بیایید و
زامبیها را نابود كرده سپس وارد اتاق شوید. كلید را از روی میز برداشته و از اتاق خارج شوید، جلو آمده و كلید را روی درب استفاده كنید. وارد شده و
از درب خارج شوید. پس از كشتن زامبیها از پله ها بالا بروید و بعد از دیدن فیلم وارد درب شوید. جلو آمده و وارد اولین درب شوید، از پله ها پایین رفته
و وارد درب شده به اتاق بروید. زامبیها را نابود كرده، شیر فلكه را از قفسه بردارید. نقشه و مهمات را از گاوصندوق گرفته و برگردید. هلیكوپتر را
خاموش كرده، سپس به قسمتی برگردید كه باید دو الماس قرمز رنگ را آنجا استفاده كنید. كارت را از روی جعبه ها بگیرید، از اتاق خارج شوید. در
حین خروج از اتاق یك زامبی از پنجره روی سقف پایین آمده و به شما حمله میكند. او را نابود كرده وارد اولین درب كه اتاق ذخیره بازی میباشد شوید
و از درب دیگر خارج شوید. به مسیرتان ادامه دهید، پله های اضطراری را پایین آورده، اما از پله ها پایین نروید. به انتهای راهرو رفته، زامبیها را كشته
و سكه را از انتهای راهرو بردارید( سكه روی دیوار است). از پله های اضطراری پایین رفته، سكه را روی مجسمه وسط هال استفاده كنید. كلید را
گرفته و كارت را روی كامپیوتر اسفاده كنید. وارد درب بزرگ شوید و زامبیها را نابود كرده از درب دیگر خارج شوید. وارد اتاق انتهای راهرو شوید( در
اتاق با درب فلزی بشما اسپری داده خواهد شد). جلو رفته، وارد اولین درب شده، به قسمت دوم اتاق بروید. با استفاده از فندك، الماس را بگیرید.
از اتاق خارج شده و وارد درب انتهای راهرو شوید. از پله ها بالا رفته و الماس دوم را بگیرید. وارد درب شده و زامبیها را نابود كرده وارد اتاق انتهای
راهرو شوید( در دفتر s.t.a.r.s از كمد، اسلحه را بردارید) بعد از دیدن صحنه، كلید را برداشته كمی بجلو بیایید. با Clair صحبت كرده، سپس بسمت
راست رفته و وارد درب شوید. از پله ها بالا رفته بكمك قفسه ها مهره اول را بگیرید. وارد درب زیر پله ها شوید. وارد اتاق ذخیره شده، از اتاق خارج و
وارد درب انتهای راهرو سمت چپ شوید. جلوتر وارد درب شده و از پله ها پایین بروید. وارد درب شده به اتاق بروید. زامبیها را نابود كرده از اتاق خارج
شوید. زامبیها را كشته، بسمت چپ تصویر بروید و وارد درب انتهای راهرو شوید. مسیرتان را تا رسیدن به درب فلزی ادامه داده وارد درب شوید. مهره
سوم را برداشته از درب خارج شوید و به قسمتی كه تاریكخانه در آن وجود داشت برگردید. در راهرو زامبیها را نابود كرده بسمت راست بروید و وارد
درب فلزی شوید. از درب دیگر خارج شده، زامبیها را كشته وارد قسمت دوم اتاق شوید. كلید را برداشته و از درب دیگر خارج شوید. به زیرزمین رفته،
زامبیها را نابود كرده و از پله ها پایین بروید. مسیرتان را تا رسیدن به یك سه راهی ادامه داده و به قسمت سمت راست بروید. وارد پاركینگ شده،
كامیون را هل داده و وارد درب شوید. راهرو را تا انتها جلو رفته و وارد درب توری شكل شوید، با Ben صحبت كنید و از قفسه میله را بردارید. به
قسمتی بروید كه در نقشه علامت میدهد، میله را روی درب فاضلاب استفاده كرده و وارد فاضلاب شوید. از پله های طرف دیگر بالا رفته و وارد درب
دوم شوید. سپس دوباره از اتاق خارج شوید. ADA را كمك كنید تا وارد كانال هوا شود. وارد درب شده، جلو رفته و وارد درب دیگر شوید. حعبه ها را
به همان صورتی كه در حالت Secenario 1st قرار دادید، قرار داده و كلید را بگیرید. بطرف Leon برگشته و به جایی بروید كه نقشه علامت میدهد.
وارد درب منفجر شده شوید و وارد درب دیگر شده، از درب بعدی هم رد شوید تا به انتهای راهرو جلو رفته و وارد درب شوید. جلوتر وارد اتاق شده،
دستگیره را از جعبه بردارید. حالا باید به قسمتی برگردید كه مهره سوم را گرفتید. انتهای راهرو وارد درب سبز رنگ شده و با استفاده از فندك، چرخ
دنده را بگیرید. پس از گرفتن چرخ دنده، زامبی بار دیگر بشما حمله میكند، یا او را نابود كرده یا فرار كنید. بهرحال از درب خارج شوید. به قسمتی
برگردید كه با استفاده از قفسه ها مهره اول را گرفتید. از پله ها بالا رفته و وارد درب شوید. زامبی را نابود كرده، وارد درب دیگر شوید. دستگیره را
برای پایین آوردن پله ها استفاده كنید. از پله بالا رفته و چرخ دنده را روی دستگاه استفاده كنید. مهره چهارم و آخر را بردارید. وارد كانال قدیمی
شده، بطرف Ben بروید، با او صحبت كرده و از درب خارج شوید. وارد اتاق فاضلاب شده، از پله های طرف دیگر بالا رفته و وارد دومین درب شوید. با
رییس اصلی بازی مبارزه كنید. او فعلاً نخواهد مرد. مهره ها را كار بگذارید و وارد درب شوید. پایان مرحله اول
ADA را خواهید دید، وارد فاضلاب شده، از درب داخل شده، جلو رفته و از فاضلاب خارج شوید. وارد اتاق ذخیره بازی شوید. استراتژی این مرحله تا
قسمتی كه وارد قطار شده و Monster بشما حمله كرده و ADA انگشت او را قطع میكند، مانند حالت Secenario 1st میباشد. از قطار خارج شده،
وارد درب شوید. جلو آمده، سمت راست وارد درب شده و جلو بیایید. بسمت چپ بروید، از پله ها بالا رفته و از درب خارج شوید. نقشه را برداشته،
وارد آسانسور شوید. جلوتر وارد درب شده، راهرو را تا انتها جلو رفته و كلید را بردارید. بوسیله مونیتورها زامبی را دیده و او را نابود یا فرار كنید. از درب
خارج شده و وارد آسانسور شوید. جلو آمده وارد اتاق كنار ADA شوید. كلید را روی كامپیوتر استفاده كرده، از درب خارج شوید. دستگاه را فعال
كرده، پس از دیدن صحنه به مبارزه با همان Monster 4 كه رییس مرحله اول بود بروید. اما او كمی بزرگتر ولی ضعیفتر شده است. پس از فرار او، به
قطار برگردید. پس از دیدن صحنه، از قطار خارج شده، جلو آمده، در سمت راست شما راهرویی وجود دارد، وارد آن شوید. سپس وارد كانال هوا
شده و بسمت دوربین بیایید. وارد درب شده، جعبه را داخل آسانسور بیاورید. از آسانسور كه به پایین آمده خارج شوید. جعبه را كمی براست و
سپس بالا ببرید. وارد راهروی سمت راست و سپس سوار آسانسور شوید. به پایین رفته، زامبیها را نابود كرده، تا انتهای راهرو جلو رفته و كلید را
فعال كرده، وارد آسانسور شوید. جلو آمده از آسانسور دیگر بالا رفته وارد درب شوید. وارد درب انتهای راهرو شده، آسانسور را فعال كنید. از
آسانسور خارج شوید و جلوتر آمده وارد درب راهرو شوید. وارد درب آبی، سپس درب یخ زده شوید. فیوز را برداشته و روی كامپیوتر استفاده كنید. فیوز
اصلی را گرفته و روی دستگاه وسط هال استفاده كنید. وارد درب قرمز شده و جلو آمده وارد درب سمت چپ شوید. گیاهان سمی را نابود كنید و
داخل درب دیگر شوید. از پله ها پایین رفته و وارد درب شوید. زامبیها را نابود كرده وارد درب انتهای راهرو شوید. جلو آمده، از درب خارج شده و راهرو
را تا انتها ادامه دهید. بسمت دوربین بیایید و وارد درب شوید. داخل درب دیگر شده و از درب بعدی هم داخل شده و زامبیها را نابود كنید. كلید را از
روی میز برداشته و به قسمتی كه جعبه را داخل آسانسور و آنرا بالا بردید برگردید. در بین راه پس از دیدن صحنه زامبی را نابود كرده یا فرار كنید. از
جعبه بالا رفته و از جعبه دیگر هم بالا رفته وارد راهرو شوید. از كلید روی درب استفاده كنید. وارد شده و بعد از دیدن صحنه كلید را بردارید و از درب
خارج شوید. Claire با شما تماس گرفته و میگوید كه باید Sherry را با خود ببرید. به قسمتی كه نقشه علامت میدهد بروید. بعد از دیدن صحنه كلید
را روی كامپیوتری كه درون آسانسور است استفاده كنید، مسیر آسانسور عوض میشود. بعد از دیدن صحنه وارد واگن دوم قطار شده و تا انتها جلو
بروید. كلید را از روی زمین برداشته و برگردید. از قطار خارج شده و وارد درب میله ای شوید. از پله ها بالا رفته و به طرف دیگر قطار بروید. بسمت
راست بیایید، دستگاه را فعال كرده، پریزها را از قفسه برداشته و از زیر پله ها رد شوید. وارد درب شده و پریزها را روی دستگاه استفاده كنید.
زامبی بالا آمده و باید او را نابود كنید( در این قسمت شما باید حتماً اسلحه R.Launcher داشته باشید. اگر ندارید كمی بسمت چپ بیایید، كسی
شبیه ADA برای شما اسلحه را بزمین می اندازد). به قطار برگشته به قسمت اتاق راننده بروید و قطار را راه اندازی كنید. البته قبل از راه اندازی قطار
باید ریل را باز كنید. برای اینكار بسمت راست قطار بیایید، زامبیها را نابود كرده و دستگاه را فعال كنید. سپس وارد قطار شده و قطار را راه اندازی
كنید. پس از دیدن صحنه، بازی هنوز تمام نشده، حالا باید به مصاف با Monster 4 بروید. به واگن دوم قطار رفته، جلوتر بروید تا او به انتهای راهرو
بیاید و با R.Launcher به او شلیك كنید. او میمیرد، اما در اصل او هنوز نمرده است. از درب خارج شده و بخش پایانی را ببینید.
حالت Claire Redfield: نحوه بازی تا قسمتی كه لوحه سوم را میگیرید، همان است كه برای Leon بازی كردید. فقط فندك را بجای آنكه در اتاق
بگیرید، در جایی خواهید یافت كه برای Leon اولین كلید میز داده شد.
بعد از گرفتن لوحه سوم، به پیش مرد سیاه پوست كه به شما كارت داد برگردید. البته از راهی دیگر به راهرویی برگردید كه تاریكخانه در آن داشت،
اما وارد اتاق انتهای راهرو كه دربی آهنی دارد شده و سریعاً زامبیها را نابود كرده و كمدها را برای یافتن ماده منفجره( چیزی شبیه صابون ) جستجو
كنید. بعد از پیدا كردن آن وارد درب شده، مرد سیاه را كشته و از روی میز چاشنی را بردارید، با ماده منفجره تركیب كنید. حالا به جایی بروید كه
لوحه دوم اما بصورت نیمه را گرفتید. وارد درب نشوید، فقط بمب را روی درب خراب كار گذاشته، وارد شده و از درب دیگر عبور كنید. به كنار جسد رفته
و با مرد چاق صحبت كنید. وارد درب دیگر شده و راهرو را ادامه داده وارد درب شده، جلو آمده و سپس بطرف دوربین بیایید. وارد اتاق شده و چراغ را
روشن كرده و با Sherry صحبت كنید، سپس بطرف مرد چاقی كه با او صحبت كردید رفته و كلید را بردارید، تابلوی پشت صندلی را كنار بزنید. اینجا
باید سه لوحه را كار بگذارید، اما شما هنوز نیمی دیگر را میخواهید. به زیرزمین رفته و از پله ها پایین بروید. راهرو را ادامه دهید تا به یك سه راهی
برسید( برای گرفتن مهمات، كیف و اسلحه، عملیاتی را كه برای Leon انجام دادید، برای Claire هم صدق میكند). بسمت چپ رفته و وارد آخرین درب
شوید. جلوتر از پله ها پایین رفته و تا انتهای راهرو بروید، Sherry را میبینید. حالا شما باید همان كاری را كه با ADA برای Leon انجام دادید با Sherry
برای Claire انجام دهید. كلید را گرفته، چرخ دنده را نیز بگیرید، درب مخفی را باز كنید. نیمه دوم لوحه دوم را نیز بگیرید و با نیمه اول تركیب كنید تا
سه لوحه سالم داشته باشید. لوحه ها را در جایی كه گفتیم كار بگذارید تا درب باز شود. وارد شده و بجلو بروید. وارد آسانسور شده و راهرو را تا
انتها بروید. وارد درب شوید و پس از دیدن صحنه از پله ها پایین بروید. حالا باید با Monster 1 مبارزه كنید. سپس به سوی Sherry برگردید و او را به
جایی ببرید كه Monster 1 را نابود كردید. دكمه را فشار دهید تا پله پایین بیاید. از فاضلاب خارج شده و وارد درب شوید. بسمت چپ بیایید تا به دیوار
برسید، سپس بسمت دوربین بیایید و وارد كانال هوا شوید. در این قسمت باید خیلی سریع عمل كنید. از طرف دیگر كانال هوا خارج شوید، سكه
نقره ای را برداشته، جلوتر وارد درب شوید. از صندوق شیر فلكه را بردارید. از آسانسور پایین آمده بسمت راست بیایید. وارد درب شوید. وارد فاضلاب
شده و بسمت راست بیایید. وارد درب شوید، استراتژی كلید Claire تا قسمتی كه باید تمساح را نابود كنید تفاوتی ندارد، فقط شما برای نابود كردن
تمساح، برخلاف Leon یك راه بیشتر ندارید و آن كشتن تمساح است. بعد از نابودی تمساح وارد درب شده، Sherry را پایین بیاورید. سكه نقره ای را
برداشته، سپس از پله های طرف دیگر بالا بروید. سكه طلایی را برداشته وارد كانال هوا شوید. دو سكه را روی دستگاه كار بگذارید. استراتژی تا
پایان بازی، استراتژی Leon است، فقط در مرحله سوم علاوه بر عملیاتی را كه برای Leon انجام میدهید باید واكسنی برای Sherry بدینصورت
درست كنید.
Vaccine Cart را از روی میز درون اتاقی كه برای Leon دیسك درب Monster 3 را گرفتید برداشته، چراغ را روشن كنید.
Vaccine Cart را روی كامپیوتر استفاده كرده، دیسك را بردارید. دقیقاً كنار میزی كه دیسك را برداشتید، دستگاهی است كه شبیه تابلو روی دیوار
است. آنرا فعال كرده سپس Base Vaccine را از كامپیوتر بگیرید. وارد درب قرمز شده و به اتاقی بروید كه كارت قرمز را در آن گرفتید. Base Vaccine
را روی دستگاه در قسمت انتهای اتاق سمت راست استفاده كنید و واكسن G- Virus را بگیرید. و بازی را ادامه دهید.
حالت Claire Redfield: استراتژی مرحله اول همانندLeon میباشد. البته قسمت انتهایی تغییر میكند كه شرح خواهیم داد.
شما فندك را در جایی خواهید گرفت كه در حالت اول در آنجا دستگیره را گرفتید. هنگامیكه Sherry كلید را برای شما گرفته است، به قسمتی كه
نقشه علامت میدهد بروید. وارد درب شده، وارد اولین درب شده و بعد از كشتن سگهای خون آشام، دستگیره را از روی زمین بردارید. پس از آن به
جایی بروید كه مهره سوم را گرفتید. تا انتهای راهرو جلو رفته و وارد درب سبز شوید. با استفاده از فندك، چرخ دنده را بگیرید. پس از آن زامبی بشما
حمله میكند، از درب خارج شوید. به جایی برگردید كه با استفاده از قفسه ها لوحه اول را گرفتید. از پله ها بالا رفته و وارد درب شوید. دستگیره را
استفاده كرده و از پله ها بالا بروید. چرخ دنده را استفاده كرده، نیمه لوحه دوم را بردارید. حالا به قسمتی بروید كه با استفاده از بمب، درب را منفجر
كردید. وارد شده و لوحه ها را استفاده كنید. وارد درب شده، از آسانسور پایین بروید و وارد اتاق شوید. پس از دیدن صحنه ها از پله ها پایین رفته و
Monster 4 را نابود كنید. بطرف Sherry برگشته و او را باخود بیاورید به مكانی كه با Monster 4 جنگیدید. به انتهای راهرو رفته، پله ها را پایین آورده
و از پله ها بالا بروید. كمی بجلو بروید، پس از دیدن صحنه، جلو آمده از فاضلاب خارج شوید. وارد درب شده و از آسانسور پایین بروید. پس از دیدن
صحنه، نقشه را برداشته و وارد درب شوید. از این پس استراتژی مرحله دوم مانند Leon میباشد.
استراتژی مرحله سوم نیز مانند استراتژی Leon بوده، اما در قسمتهای میانی تفاوتهایی بدین صورت دارد.
مكانی كه برای نجات Sherry میروید و زامبی بدرون مواد مذاب می افتد، بعد از آن از درب خارج شده و به هال برگردید. پس از دیدن صحنه كلید را از
كنار جسد بردارید و به آسانسور بروید و ادامه بازی. پایان.
نكات مهم بازی:
بینهایت كردن همه اسلحه های موجود: در حین بازی Select را زده و سپس روی نوشته Key Config ضربدر بزنید و R1 را نگهداشته 10 بار مربع را
میزنید تا Manul قرمز شود. در این حالت اسلحه های موجود شما همه بینهایت خواهند شد.
درجه ها Rankings: با كامل كردن هر سناریو شما یك درجه كسب خواهید كرد كه از A تا F میباشد. برای گرفتن بهترین درجه باید بازی را ذخیره
نكنید و همچنین از اسلحه های ویژه و بینهایت و اسپری نباید استفاده كنید تا بهترین درجه A را كسب كنید.
لباسهای دیگر: در شروع سناریوی اول در حالت معمولی بدون اینكه آیتمی كسب كنید خود را به ایستگاه پلیس Police Station برسانید. اینجا در زیر
پله ها در داخل زیرزمین، زامبی جدید لباس زرد رنگ را بكشید تا یك كلید جدید Special Key كسب كنید. كلید را برداشته و وارد اداره پلیس شوید،
سپس وارد اتاق تاریك عكاسی Dark Room شوید و با این كلید كمد سفید رنگ را باز كنید تا بتوانید لباسهای جدید را داشته باشید. برای بازیكن
Leon دو لباس جدید و برای بازیكن Claire یك لباس جدید و یك اسلحه دستی قدیمی رگبار وجود دارد.
اسلحه های جدید بینهایت: در بازی سه نوع اسلحه بینهایت وجود دارد كه عبارتند از Machin Gun – Gatling Gun – Rocket Launcher برای گرفتن
این اسلحه ها باید بترتیب زیر عمل كنید. ( نكته: این اسلحه ها در حالت معمولی باز خواهند شد).
Rocket Launcher: بازی را با هر بازیكن در زیر 5/2 ساعت و بدون استفاده از اسپری و تنها یكبار ذخیره كردن تكمیل كنید تا این اسلحه را دریافت
كنید( حتماً باید درجه A كسب كنید).
Gatling Gun: سناریوی B هر بازیكن را بدون استفاده كردن از ذخیره و بدون اسپری و زیر 2.5 ساعت به اتمام برسانید و درجه A كسب كنید تا
اسلحه را دریافت كنید.
Machin Gun: سناریوی B هر بازیكن را در زیر سه ساعت با استفاده از درجه A به پایان برسانید تا این اسلحه را دریافت كنید.
فایل مخفی Rebeca Chamber: در اتاق اداره Stars office یك میز نیمكت با یك صندلی سفید وجود دارد. جلوی صندلی رفته و پنجاه مرتبه دكمه
ضربدر را بزنید تا یك حلقه فیلم دریافت كنید. حالا این حلقه فیلم را به اتاق تاریكخانه عكاسی Dark Room ببرید و آن را ظاهر كنید تا فایل مخفی از
تصویر ربكا با یك توپ بسكتبال را ببینید.
بازی با Hunk و Tofu: برای اینكار باید هشت فضای خالی در كارت حافظه داشته باشید و لازم است كه هر بازیكن در هر سناریو را كامل كنید و آنرا
در كمتر از 2.5 ساعت و درجه A و بدون استفاده كردن بیشتر از سه مورد ذخیره بازی و بدون استفاده از اسپری، كامل كنید. ( نكته: برای اینكار نیز
نباید از اسلحه های جدید بینهایت استفاده كنید) حالا به ترتیب زیر عمل كنید.
بازی را با Claire A به اتمام برسانید تا Leon B آزاد و این را در فضای خالی اول ذخیره كنید.
حالا بازی را با Leon A به اتمام برسانید تا Claire B آزاد شود و این را در فضای دوم ذخیره كنید. سپس Leon B را با استفاده از لود فضای اول به
پایان برسانید تا Clair A آزاد شود و آنرا در فضای سوم ذخیره كنید. سپس Clair B را با استفاده از لود فضای دوم به پایان برسانید تا Leon A باز شده
و آنرا در فضای چهارم ذخیره كنید. حالا با استفاده از لود Leon A در فضای چهارم و بازی كردن آن Hunk آزاد خواهد شد. آنرا در فضای پنجم ذخیره
كنید. از فضای چهارم Leon A را لود كرده و آنرا به پایان برسانید تا Clair B آزاد شود و آنرا در فضای ششم ذخیره كنید. سپس از فضای ششم Clair
B را لود كرده و بازی را به پایان برسانید تا Leon A باز شود و آنرا در فضای هفتم ذخیره كنید. حالا Leon A را در فضای هفتم لود كنید و به پایان
برسانید تا Tofu را آزاد كنید و آنرا در فضای هشتم ذخیره كنید. پایان
دسته بندی : راهنمای کامل بازی رزیدنت اویل 2 ,
برچسب ها : راهنمایی کامل رزیدنت اویل 2 , راهنمایی کامل بازی ها , راهنمایی کامل بازی رزیدنت اویل 2 , راهنمایی کامل رزیدنت اویل , راهنمایی کامل اویل رزیدنت اویل ,

ادامه مطلب ...
آخرین مطالب
» ساخت ویزاکارت(گیفت کارت) کاملا رایگان ( پنجشنبه 4 تیر 1394 )
» خرید و فروش شارژ ( شنبه 30 شهریور 1392 )
» vpn رایگان ( چهارشنبه 27 شهریور 1392 )
» آموزش ملیونر شدن با یک کامپیوتر بدون سرمای اولیه ( دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 )
» آموزش قدم به قدم بازی Resident Evil 6 ( دوشنبه 26 فروردین 1392 )
» آموزش بازی Resident Evil 6 ( یکشنبه 25 فروردین 1392 )
» آموزش آنلاین بازی کردن اویل 6 برای xbox ( جمعه 23 فروردین 1392 )
» آموزش آنلاین بازی کردن Resident Evil 6 ( جمعه 23 فروردین 1392 )
» اطلاعیه ( جمعه 23 فروردین 1392 )
» مدیر وبسایت ( جمعه 23 فروردین 1392 )
» راهنمایی بازی اویل 6 ( جمعه 23 فروردین 1392 )
» داستان بازی RESIDENT EVIL 6 ( دوشنبه 19 فروردین 1392 )
» اویل 6 اومد ( دوشنبه 19 فروردین 1392 )
» بازی resident evil6 برا pc کی می آید؟ ( چهارشنبه 9 اسفند 1391 )
» افزایش 3 برابری شارژ ایرانسل ( دوشنبه 23 بهمن 1391 )